Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu
nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający;
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów
nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym
przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby
wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia
wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni;
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
obsługę szatni itp.;
4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania
z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu;
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym
rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający
wymaga pomocy, np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
5. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, itd.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez
zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu
nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu
zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5
metrowego odstępu).
10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
2) wychodzi do toalety;
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego,
obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści
z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali
egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg
egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób
zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu
w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać
zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego,
wynosi 2 m.
14. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie
egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą
maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia
oddychania.
15. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane
z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych
członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie
czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta
i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do
niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest
jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić
miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie
odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
16. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby
zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich
otwierać. Wyjątek stanowią:
1) egzamin ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań
na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD;
2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć
przeciągów.
Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy
zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
17. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
18. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył
pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
19. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,
przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub
innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
20. W przypadku egzaminu ósmoklasisty, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE
niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu
pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie
ratunkowe.
21. Wrażeniami po egzaminie zdający mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem
mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać powinni spotkań
w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis