Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od poniedziałku (18 stycznia 2021) uczniowie klas I-III i oddziały przedszkolne wracają do szkoły. Bardzo proszę zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole; zostały one opracowane na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEiN (poniżej).

Aktualny rozkład kursowania autobusu szkolnego znajduje się w zakładce Dla RodzicaSekretariat. 

 

                                                                              Serdecznie Państwa pozdrawiam

                                                                                                                Beata Żujewska

 

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji lub na kwarantannie.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni zdezynfekować dłonie i osłonić usta oraz nos.

 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 2. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 3. Rodzice uczniów zobowiązani są do podania uaktualnienia numerów telefonów, by zapewnić szybką, skuteczną komunikację ze szkołą.

 4. Wychowawcy raz dziennie powinni kontrolować temperaturę ciała uczniów termometrem bezdotykowym. Po użyciu termometru w danej grupie należy go zdezynfekować.

 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), ma obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 6. Osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane do zachowania dystansu między sobą, szczególnie w miejscach wspólnych.

 7. Wychowawcy mają obowiązek ograniczania gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.

 8. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczone do minimum kontaktowanie się z pozostałymi grupami (klasami).

 9. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 10. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.

 11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 12. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 13. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 14. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole.

 15. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 17. Zaleca się częste korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

 18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

 19. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 21. Podczas korzystania z szatni należy dopilnować, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy.

 22. Podczas zajęć świetlicowych należy przestrzegać zapisów Regulaminu korzystania ze świetlicy szkolnej. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę) a w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 24. Zajęcia pozalekcyjne, organizowanych w szkole, nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć obowiązuje mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

 25. Zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin pracy biblioteki szkolnej, uwzględniający konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

 26. Podczas korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej należy przestrzegać wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 27. Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii dostępny jest w sekretariacie szkoły.

 28. W przypadku dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami, należy wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące ich funkcjonowania w szkole, np.:

 • obowiązek zachowania większego dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na stołówce, w szatni, na korytarzach;

 • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych – obowiązek osłony ust i nosa.

PODZIĘKOWANIE

Podziękowania

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie trwają przygotowania
do powrotu uczniów. W tym trudnym czasie nasza placówka może liczyć
na wsparcie lokalnej społeczności. Pani Katarzyna Brulińska - sołtys Zaborowa pokryła część kosztów zakupu drukarki, która zostanie wykorzystana m.in. do przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczniów. Pieniądze pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Zaborowo.

drukarka 1

Cała społeczność szkoły składa serdeczne podziękowania
Pani Sołtys i Mieszkańcom Zaborowa,
dzięki którym zakup nowego urządzenia był możliwy.

Niepodległa

"Niepodległa"

Uczennica klasy piątej- Klaudia Nowak przygotowana pod kierunkiem pani Agnieszki Hinburg zajęła trzecie miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej Warmii i Mazur im. Pułkownika Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko.

Gratulujemy!!!

Klaudia konkurs niepodległa

 

Dzień otwarty

Przypominam, że dnia 09.12.2020 r. (w środę) w naszej szkole jest "Dzień otwarty"; zajęcia dydaktyczne nie odbywają się. Nauczyciele wszystkich przedmiotów udzielają informacji rodzicom od godziny 11:00 do 17:00.

Bardzo proszę o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w czasie epidemii COVID-19, tj. dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, zasłonięcie nosa i ust, zachowanie odległości około 1,5 metra od innych osób.

Serdecznie Państwa zapraszam.

                                                                                                                                                    Beata Żujewska

ANDRZEJKI

ANDRZEJKI

Andzrzej

Andrzejki to tradycja ludowa wieczoru wróżb, pielęgnowana
od najdawniejszych czasów i przekazywana z pokolenia na pokolenie.
27 listopada 2020 odbyła się zabawa andrzejkowa. Przedszkolaki i uczniowie klasy pierwszej mieli okazję poznać swoją „przyszłość”.
Wróżby były przeplatane pląsami i tańcami przy muzyce.

Agata Gadomska

Ewa Wysocka

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Misio

W dniu 25.11.2020 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.

Pierwszym zadaniem było ułożenie puzzli przedstawiających misia. Następnie dzieci obejrzały teatrzyk, w którym został zaprezentowany główny bohater tego dnia.

Kolejną atrakcją było malowanie ogromnego plakatu ulubionej maskotki dzieci.

Na koniec przedszkolaki poznały przygody bajkowego niedźwiadka - Misia Paddigtona.

Dzieci otrzymały pamiątkowe medale i maski.

Agnieszka Hinburg

Ewa Wysocka

 

DZIEŃ KREDKI

DZIEŃ KREDKI

Dzień Kredki

20 listopada 2020 r. w grupie Biedronki świętowaliśmy Dzień Kredki.
Święto to w szczególny sposób wiąże się z dziećmi. Za pomocą kredek mogą wyrażać swoje przeżycia, uczucia, myśli, uczą się twórczego myślenia
oraz rozwijają wyobraźnię. Rysowanie to wspaniała przygoda i ważne doświadczenie dla każdego dziecka. Z tej okazji przedszkolaki wykonały piękne kredki, które ozdobiły galerię prac.

Ewa Wysocka


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis