Wnioski, regulaminy, raporty

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 2/2019/2020

z dn. 16.09.2019 r.

Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego (zwanego dalej „monitoringiem”) na terenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie oraz terenu wokół Szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

 2. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu pomocy przedmedycznej, szatni oraz stołówki.

 3. Monitoring obejmuje: korytarz na parterze, korytarz na I piętrze, obszar boiska Orlik, parking za szkołą.

 4. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły.

 5. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie.

§ 2

Celem instalacji monitoringu w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły;

 2. ochrona mienia Szkoły;

 3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestrator, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestrator. Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 2. Monitoring podlega nadzorowi Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

 3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu na terenie Szkoły upoważnieni są:

  a. Dyrektor Szkoły,

  b. Sekretarz Szkoły.

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

 3. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 45 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 6. Wejście do pomieszczenia, w którym znajdują się nagrania z monitoringu jest możliwe tylko w obecności Dyrektora lub Sekretarza Szkoły.

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku Szkoły.

 2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia:

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie, Zaborowo 2 13-124 Kozłowo.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Szkoły: Zaborowo2, 13-124 Kozłowo.

Monitoring wizyjny prowadzony jest:

- wewnątrz budynku: korytarze

- na zewnątrz budynku: wejście do budynku z tyłu Szkoły, boisko szkolne, parking .

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia w budynku Szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informujemy, że Państwa dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane:

- przez okres nieprzekraczający 45 dni od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą usuwane),

- lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 2. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły.

 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

 5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

 6. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie”, prowadzonym przez osobę wskazaną w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 8/2021/2022

z dn. 07.02.2022 r.

Aneks nr 1

do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

I. W § 1 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Monitoring obejmuje: korytarz na parterze, korytarz na I piętrze, obszar wokół budynku szkoły.

II. W § 4 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

III. W § 5 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie, Zaborowo 2 13-124 Kozłowo.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Szkoły: Zaborowo2, 13-124 Kozłowo.

3. Monitoring wizyjny prowadzony jest:

 • wewnątrz budynku: korytarze,

 • na zewnątrz: teren wokół całego budynku szkoły.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia w budynku Szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5. Informujemy, że Państwa dane osobowe (wizerunek) będą przechowywane :

 • przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą usuwane),

 • lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IV. W Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2019/2020 z dnia 16.09.2019 r. Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie otrzymuje nowe punkty 5-9 o następującym brzmieniu:

 

5. Kamera wewnętrzna umieszczona na I piętrze obejmująca część korytarza po lewej stronie - szt 1.

6. Kamera wewnętrzna umieszczona na parterze, obejmująca korytarz prowadzący do salki gimnastycznej i do szatni - szt 1.

7. Kamera zewnętrzna, umieszczona na ścianie bocznej prawej, obejmująca wejście do oddziałów przedszkolnych oraz wewnętrzną drogę dojazdową do szkoły - szt 1.

8. Kamera zewnętrzna, umieszczona na ścianie bocznej lewej, obejmująca boisko do siatkówki - szt 1.

9. Kamera zewnętrzna, umieszczona na ścianie frontowej przy głównym wejściu do szkoły, obejmująca wnękę przy drzwiach wejściowych - szt 1.

 

 

 

 

 

 

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZABOROWIE

ORŁA BIAŁEGO W

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny

REGON

00000001206330

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania:

do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy

896267068

Data

2021-01-25

Miejscowość

ZABOROWO

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat

Powiat nidzicki

Gmina

Kozłowo (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[   ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[ X ] 2) wojewody

[   ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

 
     

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

[   ] TAK

[ X ] NIE

pomieszczeń technicznych?

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

Szkoła zapewnia podjazd dla wózków inwalidzkich przed głównym wejściem do budynku.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:

0

 

Liczba aplikacji:

0

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

Lp.

ID a11y-url

ID a11y-status

ID a11y-data-sporzadzenie

 

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot

Liczba stron:

1

 

nie 2. Liczba prowadzonych stron internetowych i posiada deklaracji dostępności

   
 

Liczba aplikacji:

0

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

Lp.

Adres strony internetowej

Zgodność z UdC

001

zaborowo.edu.pl

[ X ] Zgodna

[   ] Częściowo zgodna

[   ] Niezgodna

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp.

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania

Zgodność z UdC

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły pisane są większą czcionką oraz ważne rzeczy zaznaczone są pogrubieniem lub kolorem.

 
             

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

[   ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

[   ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[   ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[   ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[   ] TAK

[ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[   ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

[   ] od razu

[   ] w ciągu 1 dnia roboczego

[   ] w ciągu 2-3 dni roboczych

 

[   ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[   ] TAK

[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:

 

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ X ] TAK

[   ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

1

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

Zorganizowano nauczanie indywidualne w domu ucznia ze względu na niepełnosprawność ruchową (poruszanie się na wózku inwalidzkim) oraz choroby współistniejące dziecka.

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

 

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

 

 

 

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii – zasady obowiązujące uczniów i rodziców w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie
od 1 września 2020 r.

 1. 1.Szkoła pracuje w godzinach 07.00 – 15.00.
 2. 2.W szkole w czasie pandemii zajęcia lekcyjne mogą odbywać się w 3 formach:
 • nauczanie stacjonarne;
 • nauczanie hybrydowe;
 • nauczanie zdalne.

O przejściu na model kształcenia hybrydowego i zdalnego decyduje dyrektor szkoły, powiatowy inspektor sanitarny i organ prowadzący szkołę.

 1. 1.Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. 2.Uczeń chory nie może uczęszczać do szkoły. Taką sytuację należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły.
 3. 3.Jeżeli w miejscu zamieszkania ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. Opisaną sytuację należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.
 4. 4.Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez rodziców/opiekunów, którzy nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
 5. 5.Rodzic wyraża zgodę na piśmie na pomiar temperatury dziecka (w razie złego samopoczucia dziecka).
 6. 6.Rodzic podpisuje zobowiązanie o nieprzysyłaniu chorego dziecka do szkoły/przedszkola i o niezwłocznym zawiadomieniu szkoły w przypadku znalezienia się rodziny w kwarantannie.
 7. 7.Rodzice zobowiązani są do uaktualnienia numerów telefonów i niezwłocznego odbierania telefonów ze szkoły. W przypadku, gdy rodzic nie może odebrać telefonu od razu, proszony jest o pilny kontakt ze szkołą jak tylko będzie to możliwe.
 8. 8.Rodzice/opiekunowie, odprowadzający dzieci, nie wchodzą do budynku szkoły; przedszkolaki będą odbierane od rodziców przy drzwiach wejściowych przez wychowawcę lub osobę wyznaczoną; podobnie będzie wyglądał odbiór dziecka.
  W sytuacji wyjątkowej (np. przy złej adaptacji dziecka), osoby wchodzące na teren szkoły stosują się do następujących zasad:

                     jeden rodzic/opiekun z jednym dzieckiem/dziećmi;

                     dystans od innego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;

                     dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m;

                     stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe.

 1. 1.Szkoła jest zamknięta dla osób z zewnątrz; wewnątrz budynku przebywają tylko przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji.
 2. 2.Osoby z zewnątrz, które muszą wejść na teren szkoły, zobowiązane są do osłonięcia ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk lub do założenia jednorazowych rękawiczek.
 3. 3.Każdy uczeń musi posiadać ze sobą własną maseczkę/ przyłbicę/chustę, osłaniające nos i usta. Uczeń może korzystać z własnego płynu do dezynfekcji.
 4. 4.W czasie transportu dzieci muszą zakrywać usta i nos; przed wejściem do autobusu będzie miała miejsce dezynfekcja rąk.
 5. 5.Rodzic powinien zapewnić dziecku plastikowy pojemnik, w którym uczeń może schować maseczkę lub inne środki ochrony.
 6. 6.Również przed wejściem do szkoły uczeń musi odkazić dłonie.
 7. 7.Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust; mycie i dezynfekcja rąk musi przebiegać zgodnie z instrukcjami,umieszczonymi przy umywalkach i dozownikach, zwłaszcza przed jedzeniem.
 8. 8.W czasie lekcji i podczas przerw uczniowie, nauczyciele i pracownicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa; w przypadku, gdy szkoła znajdzie się w strefie żółtej lub czerwonej, dyrektor powiadomi uczniów i rodziców o konieczności wprowadzenia dodatkowych zasad, takich jak:
 • uczeń wchodzi do szkoły w maseczce/przyłbicy/chustce, zasłaniając usta i nos i przebywa z osłoną do momentu zajęcia miejsca w klasie.
 1. 1.Lekcje będą odbywały się w większości na zasadzie przyporządkowania jednej klasy dla danego oddziału; wyjątek stanowią zajęcia z informatyki i wychowania fizycznego.
 2. 2.Podczas przerw uczniowie będą przebywać głównie na świeżym powietrzu; jeśli pogoda na to nie pozwoli, to dzieci z klas I-III będą spędzać przerwy na korytarzu dolnym, a klasy IV-VIII na korytarzu górnym; obowiązuje zachowanie dystansu - 1,5 metra.
 3. 3.Uczniowie winni unikać tradycyjnego witania się ze sobą.
 4. 4.Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą znajdowały się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Po zakończonych lekcjach uczniowie powinni pozostawić swoje przybory szkolne w indywidualnych szafkach.
 5. 5.Uczeń nie może przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, gier itp.).
 6. 6.Uczniowie powinni spożywaćtylko swoje kanapki lub przekąski oraz napoje i nie częstować się nawzajem.
 7. 7.Uczniowie klas I – III będą spożywać obiady w trakcie lekcji, natomiast uczniowie klas IV-VIII – w czasie długiej przerwy. Przed posiłkiem należy odkazić dłonie i zająć miejsca zawsze przy tym samym stoliku z koleżankami i kolegami z tej samej klasy.
 8. 8.Uczeń powinien natychmiast zgłaszać nauczycielowi, gdy się źle poczuje.
 9. 9.Jeżeli uczeń zgłosi złe samopoczucie lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność), kieruje dziecko do odrębnego pomieszczenia (izolatorium) oraz niezwłocznie informuje rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 10. 10.W ww. sytuacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pilnego odbioru dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 11. 11.Przed wejściem na zajęcia z informatyki konieczna jest dezynfekcja rąk.
 12. 12.Na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie, w miarę możliwości, powinni zachować dystans; nauczyciele będą ograniczać ćwiczenia i gry kontaktowe. Przed rozpoczęciem zajęć i po zajęciach należy umyć i zdezynfekować dłonie.
 13. 13.W przypadku grup mieszanych, np. na zajęciach świetlicowych, uczniowie powinni zachować zasady reżimu sanitarnego, tzn. zdezynfekować ręce przed wejściem na zajęcia oraz po zajęciach, zakryć usta i nos, w miarę możliwości zachować zachować dystans między sobą (1,5 m).
 14. 14.Uczniowie korzystający z biblioteki szkolnej zobowiązani są:
 • do dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia oraz po wyjściu z niego;
 • zakrycia ust i nosa;
 • zachowania dystansu między uczniami przebywającymi w bibliotece.

 

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie


Na podstawie art. 17 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz U z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 31

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie jest Gmina Kozłowo.

2. Dowóz organizowany jest dla uczniów dowożonych autobusami do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

3. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusów/busów

szkolnych, ustala listę uczniów dowożonych w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Plan dowozów sporządzany jest na przełomie sierpnia i września.

4. Szkoła informuje organizatora dowozów o tygodniowym planie zajęć w celu

dostosowania terminów dowozów uczniów.

5. Uczniowie szkoły wsiadają/wysiadają z autobusu szkolnego tylko

w ustalonym przez organizatora miejscu.

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających

do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice

dzieci dowożonych.

7. Uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu prawny opiekun.

W przypadku braku opiekuna dziecko przywożone jest do szkoły, skąd odbierają go

rodzice.

8. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z dowozu do budynku szkoły

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu

po zakończeniu zajęć określa dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem

dowozów.

9. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego

tylko za zgodą koordynatora dowozów lub opiekuna.

10. Uczeń i jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną

za szkody wyrządzone w autobusie przez ucznia i są zobowiązani do pełnego

jej naprawienia (opłaty uwzględniają koszty obowiązujące w chwili powstania

szkody).

11. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów

dowożenia dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

W przypadku braku reakcji rodziców na powtarzające się negatywne zachowania

uczniów organizator dowozu ma prawo odmówić uczniowi korzystania z dowożenia.

12. Uczniowie nie objęci dowozem lub inne osoby mogą być przewożone

autobusem szkolnym tylko za zgodą opiekuna, jeśli są wolne miejsca.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a) podczas trwania dowozów – opiekunowie;

b) w innym czasie – organizator dowozów (koordynator).

Rozdział I

PRAWA UCZNIA

Każdy uczeń uczęszczający do szkoły ma prawo:

- do dojazdu do szkoły w ramach zorganizowanego przez organ prowadzący dowozu,

- do odjazdu ze szkoły najwyżej jedną godzinę po zakończeniu zajęć.

Rozdział II

OBOWIĄZKI UCZNIÓW

1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się

do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

2. Uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego tylko w ustalonym

przez organizatora dowozu miejscu.

3. Czekając na autobus szkolny uczeń zachowuje się kulturalnie, spokojnie,

w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu jego i innych. W przypadku opóźnienia

w dowozie, uczniowie oczekują na autobus do 20 minut, a następnie

w przypadku braku pojazdu wracają do domu.

4. Autobus czeka na spóźnionych uczniów maksymalnie 1 minutę.

5. Gdy podjeżdża autobus, uczeń stoi na przystanku, czekając, aż ten się zatrzyma;

dopiero wtedy, gdy opiekun otworzy drzwi, uczeń wchodzi do środka.

6. Po wejściu do autobusu, uczeń zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna

lub inne wolne miejsce siedzące; jeśli takich miejsc nie ma, uczeń stoi spokojnie

trzymając się rurek i uchwytów.

7. Uczeń oczekuje na odwóz w wyznaczonym miejscu (plac przed szkołą lub inne

miejsce wewnątrz budynku szkoły).

8. Do autobusu uczeń wsiada tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna.

9. Niedopuszczalne jest, aby uczeń:

 • wychodził z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd,
 • bił się z kimkolwiek, naruszał czyjąś nietykalność,
 • traktował autobus szkolny jak salę gimnastyczną ( trenował zwisy na rurkach, biegał po pojeździe, skakał po siedzeniach, wychylał się,
 • wyskakiwał z autobusu, stał na schodach w czasie jazdy),
 • zmieniał miejsce bez zgody opiekuna,
 • przywłaszczył sobie rzecz, która do niego nie należy,
 • nie zachowywał porządku w autobusie (śmiecił, niszczył wyposażenie,
 • używał dzwonka niezgodnie z jego przeznaczeniem, hałasował, używał niecenzuralnych słów),
 • traktował opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku (lekceważył, odmawiał

wykonania polecenia, itp.).

10. Niedozwolone jest używanie telefonu komórkowego niezgodnie z jego

 • podstawowym przeznaczeniem przez:
 • zbyt głośne ustawienie dzwonka,
 • zbyt głośne słuchanie muzyki (można używać tylko jednej słuchawki,
 • aby słyszeć polecenia wydawane przez opiekuna),
 • filmowanie, fotografowanie i nagrywanie osób przebywających w autobusie.

11. Wysiadając z autobusu na przystanku, każdy uczeń czeka aż do momentu

odjazdu autobusu i dopiero wtedy może udać się w kierunku miejsca

zamieszkania.

12. Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany:

 • ustnym upomnieniem opiekuna,
 • powiadomieniem wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się,
 • wpisaniem uwagi do zeszytu uwag lub dziennika lekcyjnego,
 • rozmową z dyrektorem,
 • wezwaniem rodziców na rozmowę do szkoły,
 • wykluczeniem czasowym lub stałym z dowozu autobusem szkolnym
 • za szczególnie rażące wykroczenie uczeń może zostać wykluczony
 • z dowozu (czasowo lub na stałe) z pominięciem wcześniejszych punktów regulaminu.

Rozdział III

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW

Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych

w niniejszym regulaminie (Załącznik nr 1). Jest zobowiązany zapewnić

bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu w następujący sposób:

a) dopilnować, aby uczniowie siedzieli w autobusie w sposób nie grożący

kontuzją (twarzą w kierunku jazdy, nie wolno uczniom klęczeć na siedzeniu,

przemieszczać się w czasie jazdy),

b) nie wolno wypuszczać uczniów przed dojazdem do szkoły,

c) należy odprowadzić podopiecznych z autobusu do szkoły i uniemożliwić

opuszczenie terenu szkoły,

d) decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego

wyznaczonych.

e) po zatrzymaniu się autobusu na przystanku opiekun jest zobowiązany

sprawdzić czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy

i jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy opiekun

przeprowadza ich,

f) wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania przewożonych

w autobusie należy natychmiast zgłaszać koordynatorowi lub dyrekcji szkoły.

1. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę

nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia

pojazdu zastępczego.

2. Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzję co do dalszego postępowania

w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

3. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia

do autobusu do momentu wejścia do szkoły oraz od chwili wejścia do autobusu, po

opuszczeniu szkoły, do momentu opuszczenia autobusu przez ucznia

na przystanku w swojej miejscowości.

4. W przypadku samowolnego oddalenia się podopiecznych zgłasza ten fakt

koordynatorowi, dyrektorowi szkoły lub innej upoważnionej osobie.

5. Opiekunowie autobusu szkolnego zobowiązani są do podporządkowania się

poleceniom koordynatora dowozów w zakresie prawidłowej organizacji dowozów,

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania

oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

6. Opiekunom nie wolno palić papierosów w obecności uczniów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada przewoźnik.

2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za niezapewnienie uczniom i opiekunowi

odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu, mając

na uwadze przepisy ustaw Kodeksu cywilnego, Prawo przewozowe i Prawo o ruchu

drogowym.

3. W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem) do i ze szkoły pieszo lub

innym środkiem komunikacji organizator dowozu nie ponosi odpowiedzialności

za szkody związane z tym przewozem oraz za bezpieczeństwo ucznia w drodze

do i ze szkoły.

4. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych przystankach

na przyjazd autobusu odpowiadają rodzice.

5. Uczniowie zostają zapoznani z regulaminem dowozu na godzinach

wychowawczych, rodzice na zebraniach klasowych. (Załącznik nr 2 i 3).

6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego

nieprzestrzeganie.

7. Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać

wprowadzone przez organizatora dowozu na wniosek rodziców dowożonych

uczniów, dyrektorów szkół i opiekunów dowozu.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.odt)Regulamin 11 kB2020-09-02 18:09
Pobierz plik (Regulamin dowożenia 2018-2019.docx)Regulamin dowożenia 2018-2019.docx23 kB2018-09-12 11:42
Pobierz plik (wniosek o wypisanie dziecka ze szkoły.docx)Wniosek o wypisanie dziecka ze szkoły12 kB2017-07-06 11:03
Pobierz plik (Regulamin świetlicy szkolnej.docx)Regulamin świetlicy szkolnej.docx23 kB2016-09-25 20:47
Pobierz plik (Regulamin pracowni komputerowej.docx)Regulamin pracowni komputerowej.docx21 kB2016-09-25 20:47
Pobierz plik (Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.docx)Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej.docx25 kB2016-09-25 20:46
Pobierz plik (REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW.docx)REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW.docx21 kB2016-09-25 20:46
Pobierz plik (Regulamin biblioteki.docx)Regulamin biblioteki.docx21 kB2016-09-25 20:46
Pobierz plik (Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej.docx)Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej.docx299 kB2016-03-23 21:58
Pobierz plik (Spójny system badania osiągnięć.docx)Spójny system badania osiągnięć.docx29 kB2016-03-23 21:40
Pobierz plik (HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH.docx)HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH.docx46 kB2016-03-23 21:40
Pobierz plik (PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA.docx)PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA.docx22 kB2016-03-23 21:33
Pobierz plik (Program Poprawy Efektywności Kształcenia.docx)Program Poprawy Efektywności Kształcenia.docx38 kB2016-03-23 21:33
Pobierz plik (PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.docx)PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.docx105 kB2016-03-23 21:33
Pobierz plik (Program wychowawczy z elementami profilaktyki- nowy (1).docx)PROGRAM WYCHOWAWCZY Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI42 kB2016-03-23 21:18

Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis