Wnioski, regulaminy

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie


Na podstawie art. 17 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz U z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 31

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie jest Gmina Kozłowo.

2. Dowóz organizowany jest dla uczniów dowożonych autobusami do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie.

3. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusów/busów

szkolnych, ustala listę uczniów dowożonych w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Plan dowozów sporządzany jest na przełomie sierpnia i września.

4. Szkoła informuje organizatora dowozów o tygodniowym planie zajęć w celu

dostosowania terminów dowozów uczniów.

5. Uczniowie szkoły wsiadają/wysiadają z autobusu szkolnego tylko

w ustalonym przez organizatora miejscu.

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających

do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice

dzieci dowożonych.

7. Uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu prawny opiekun.

W przypadku braku opiekuna dziecko przywożone jest do szkoły, skąd odbierają go

rodzice.

8. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z dowozu do budynku szkoły

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu

po zakończeniu zajęć określa dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem

dowozów.

9. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego

tylko za zgodą koordynatora dowozów lub opiekuna.

10. Uczeń i jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną

za szkody wyrządzone w autobusie przez ucznia i są zobowiązani do pełnego

jej naprawienia (opłaty uwzględniają koszty obowiązujące w chwili powstania

szkody).

11. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów

dowożenia dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

W przypadku braku reakcji rodziców na powtarzające się negatywne zachowania

uczniów organizator dowozu ma prawo odmówić uczniowi korzystania z dowożenia.

12. Uczniowie nie objęci dowozem lub inne osoby mogą być przewożone

autobusem szkolnym tylko za zgodą opiekuna, jeśli są wolne miejsca.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a) podczas trwania dowozów – opiekunowie;

b) w innym czasie – organizator dowozów (koordynator).

Rozdział I

PRAWA UCZNIA

Każdy uczeń uczęszczający do szkoły ma prawo:

- do dojazdu do szkoły w ramach zorganizowanego przez organ prowadzący dowozu,

- do odjazdu ze szkoły najwyżej jedną godzinę po zakończeniu zajęć.

Rozdział II

OBOWIĄZKI UCZNIÓW

1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się

do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

2. Uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego tylko w ustalonym

przez organizatora dowozu miejscu.

3. Czekając na autobus szkolny uczeń zachowuje się kulturalnie, spokojnie,

w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu jego i innych. W przypadku opóźnienia

w dowozie, uczniowie oczekują na autobus do 20 minut, a następnie

w przypadku braku pojazdu wracają do domu.

4. Autobus czeka na spóźnionych uczniów maksymalnie 1 minutę.

5. Gdy podjeżdża autobus, uczeń stoi na przystanku, czekając, aż ten się zatrzyma;

dopiero wtedy, gdy opiekun otworzy drzwi, uczeń wchodzi do środka.

6. Po wejściu do autobusu, uczeń zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna

lub inne wolne miejsce siedzące; jeśli takich miejsc nie ma, uczeń stoi spokojnie

trzymając się rurek i uchwytów.

7. Uczeń oczekuje na odwóz w wyznaczonym miejscu (plac przed szkołą lub inne

miejsce wewnątrz budynku szkoły).

8. Do autobusu uczeń wsiada tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna.

9. Niedopuszczalne jest, aby uczeń:

 • wychodził z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd,
 • bił się z kimkolwiek, naruszał czyjąś nietykalność,
 • traktował autobus szkolny jak salę gimnastyczną ( trenował zwisy na rurkach, biegał po pojeździe, skakał po siedzeniach, wychylał się,
 • wyskakiwał z autobusu, stał na schodach w czasie jazdy),
 • zmieniał miejsce bez zgody opiekuna,
 • przywłaszczył sobie rzecz, która do niego nie należy,
 • nie zachowywał porządku w autobusie (śmiecił, niszczył wyposażenie,
 • używał dzwonka niezgodnie z jego przeznaczeniem, hałasował, używał niecenzuralnych słów),
 • traktował opiekuna i kierowcę bez należytego szacunku (lekceważył, odmawiał

wykonania polecenia, itp.).

10. Niedozwolone jest używanie telefonu komórkowego niezgodnie z jego

 • podstawowym przeznaczeniem przez:
 • zbyt głośne ustawienie dzwonka,
 • zbyt głośne słuchanie muzyki (można używać tylko jednej słuchawki,
 • aby słyszeć polecenia wydawane przez opiekuna),
 • filmowanie, fotografowanie i nagrywanie osób przebywających w autobusie.

11. Wysiadając z autobusu na przystanku, każdy uczeń czeka aż do momentu

odjazdu autobusu i dopiero wtedy może udać się w kierunku miejsca

zamieszkania.

12. Za naruszenie regulaminu dowozu uczeń może zostać ukarany:

 • ustnym upomnieniem opiekuna,
 • powiadomieniem wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się,
 • wpisaniem uwagi do zeszytu uwag lub dziennika lekcyjnego,
 • rozmową z dyrektorem,
 • wezwaniem rodziców na rozmowę do szkoły,
 • wykluczeniem czasowym lub stałym z dowozu autobusem szkolnym
 • za szczególnie rażące wykroczenie uczeń może zostać wykluczony
 • z dowozu (czasowo lub na stałe) z pominięciem wcześniejszych punktów regulaminu.

Rozdział III

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW

Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych

w niniejszym regulaminie (Załącznik nr 1). Jest zobowiązany zapewnić

bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu w następujący sposób:

a) dopilnować, aby uczniowie siedzieli w autobusie w sposób nie grożący

kontuzją (twarzą w kierunku jazdy, nie wolno uczniom klęczeć na siedzeniu,

przemieszczać się w czasie jazdy),

b) nie wolno wypuszczać uczniów przed dojazdem do szkoły,

c) należy odprowadzić podopiecznych z autobusu do szkoły i uniemożliwić

opuszczenie terenu szkoły,

d) decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego

wyznaczonych.

e) po zatrzymaniu się autobusu na przystanku opiekun jest zobowiązany

sprawdzić czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd, wysiada pierwszy

i jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy opiekun

przeprowadza ich,

f) wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania przewożonych

w autobusie należy natychmiast zgłaszać koordynatorowi lub dyrekcji szkoły.

1. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę

nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia

pojazdu zastępczego.

2. Opiekun wspólnie z kierowcą podejmuje decyzję co do dalszego postępowania

w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

3. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia

do autobusu do momentu wejścia do szkoły oraz od chwili wejścia do autobusu, po

opuszczeniu szkoły, do momentu opuszczenia autobusu przez ucznia

na przystanku w swojej miejscowości.

4. W przypadku samowolnego oddalenia się podopiecznych zgłasza ten fakt

koordynatorowi, dyrektorowi szkoły lub innej upoważnionej osobie.

5. Opiekunowie autobusu szkolnego zobowiązani są do podporządkowania się

poleceniom koordynatora dowozów w zakresie prawidłowej organizacji dowozów,

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania

oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

6. Opiekunom nie wolno palić papierosów w obecności uczniów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za bezpieczne i higieniczne warunki przewozu odpowiada przewoźnik.

2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za niezapewnienie uczniom i opiekunowi

odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu, mając

na uwadze przepisy ustaw Kodeksu cywilnego, Prawo przewozowe i Prawo o ruchu

drogowym.

3. W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem) do i ze szkoły pieszo lub

innym środkiem komunikacji organizator dowozu nie ponosi odpowiedzialności

za szkody związane z tym przewozem oraz za bezpieczeństwo ucznia w drodze

do i ze szkoły.

4. Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na wyznaczonych przystankach

na przyjazd autobusu odpowiadają rodzice.

5. Uczniowie zostają zapoznani z regulaminem dowozu na godzinach

wychowawczych, rodzice na zebraniach klasowych. (Załącznik nr 2 i 3).

6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego

nieprzestrzeganie.

7. Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany mogą zostać

wprowadzone przez organizatora dowozu na wniosek rodziców dowożonych

uczniów, dyrektorów szkół i opiekunów dowozu.


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis