,,ETYKA NIE TYLKO DLA SMYKA”

 

,,ETYKA NIE TYLKO DLA SMYKA”

przyjaciel 

                    Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym realizuje projekt ,,Etyka nie tylko dla smyka”.   Jest on skierowany do najmłodszych uczniów i ma na celu wprowadzenie ich w świat wartości oraz ułatwiać nauczycielom kształtowanie u swoich wychowanków postaw moralno-etycznych.                            
Od listopada 2014r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie jest realizowany pilotaż tego projektu. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej korzystają z Poradnika, który jest pracą zbiorową pod redakcją Anny Łagodzkiej. Zawiera on scenariusze zajęć do realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych. Jest bogaty w zbiór ćwiczeń, zabaw, tekstów literackich opracowany   w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.                             
Na zajęciach uczniowie zdobywają umiejętności oceniania sytuacji, podejmowania słusznych decyzji, odróżniania dobra i zła. Odwoływanie się do ich aktywności pozwala w jasny i prosty sposób wyjaśnić znaczenie wartości takich jak, na przykład: odpowiedzialność, uczciwość, prawdomówność, piękno, dobroć, szacunek, godność, honor, tolerancja, wolność, życzliwość, empatia. 

 2

               Działania podejmowane w szkole w ramach realizacji pilotażu projektu ,,Etyka nie tylko dla smyka”:

  • Spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III i omówienie realizacji pilotażu projektu; zaplanowanie działań w poszczególnych klasach
  • Umieszczenie informacji o realizacji pilotażu projektu w widocznym miejscu na szkolnym korytarzu
  • Poinformowanie rodziców, na zebraniu, o przystąpieniu do pilotażu projektu ,,Etyka nie tylko dla smyka”
  • Przeprowadzenie wybranych zajęć w klasach I, II, III:

               Klasa I

         - ,,Czy warto się wzajemnie słuchać?”

         - ,,Kupuj z głową”

         - ,,Kto jest moim przyjacielem”

           Klasa II

       - ,,Przygody królewicza Bielinka. Potrafimy rozróżniać czyny uczciwe i nieuczciwe. Znaczenie prawdomówności i rzetelności w życiu codziennym”

     - ,,Trudne decyzje. Wartości: sprawiedliwość, uczciwość.”

   - ,,Kto jest moim przyjacielem. Wartości: współdziałanie, empatia, życzliwość, przyjaźń.”

  - ,,Królik i zając. Wartość: wolność.”

    - ,,Przygoda małej mrówki – na czym polega współpraca z innymi w zabawie, w nauce, w sytuacjach szkolnych.”

- ,,Mój wybór, moja odpowiedzialność. Wartość: odpowiedzialność za siebie.”

   - ,,Lubimy dawać i otrzymywać prezenty. Definiujemy pojęcia: prezent, podarunek. Jaka jest różnica między dawaniem a sprzedawaniem - scenki rodzajowe.”

           Klasa III

       - ,,Ja i moje miejsce” – rozumiemy pojęcie tolerancji wobec osób innej narodowości i tradycji kulturowej.”

     - Rozumiemy pojęcie wolności – wypowiedzi uczniów na podstawie tekstu bajki pt. ,, Królik i zając”. Redagowanie zdań na temat ,, Co byś zrobił/a, gdybyś był/a królikiem z bajki?”

      - ,,Mój wybór, moja odpowiedzialność – wybieramy najżyczliwszą osobę w klasie.”

       - ,,Co to znaczy być uczciwym? – potrafimy rozróżnić czyny uczciwe i nieuczciwe. Znaczenie prawdomówności i rzetelności w życiu.”

      - ,,Lubimy dawać i otrzymywać prezenty. Definiujemy pojęcia: prezent, podarunek. Jaka jest różnica między dawaniem a sprzedawaniem - scenki rodzajowe.”

  • Obchody Dnia Życzliwości w szkole (21.11.2014r.):przedstawienie wyników ankiety na temat poziomu życzliwości w naszej szkole, wybory Najżyczliwszych Osób w klasach, wiersze, piosenki, scenki o życzliwości i dobroci, utworzenie łańcucha życzliwości przez społeczność szkolną, wykonanie ekologicznego drzewa życzliwości i posadzenie sadzonek świerku przed szkołą, wysłanie światełka do nieba – lampiony niosące światu życzliwe słowa
  • Konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Wolność z życzliwością, wolność bez życzliwości”
  • Umieszczenie informacji o realizacji pilotażu projektu na stronie internetowej szkoły www.zaborowo.edu.pl
  • Umieszczenie informacji o realizacji pilotażu projektu w prasie lokalnej (GAZETA NIDZICKA)
  • Spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III - podsumowanie działań podjętych w I półroczu          w ramach realizacji pilotażu projektu ,,Etyka nie tylko dla smyka”.

                         


Copyright © Szkoła Podstawowa w Zaborowie. Projekt: gremis